Tham gia và tạo nên sự khác biệt


Sự kiện My Power of 5 Cuộc đua toàn cầu Quyên góp

Tạo sự kiện Power of 5 của tôi

Khi bạn đã sẵn sàng tổ chức một sự kiện nâng cao nhận thức hoặc quỹ hỗ trợ Chiến dịch Nutrilite Power of 5, chúng tôi có các công cụ để trợ giúp bạn. 100% số tiền quyên góp cho chiến dịch này sẽ được sử dụng để mang lại các sản phẩm Nutrilite Little Bits cho trẻ em bị suy dinh dưỡng trên khắp thế giới.

Bắt đầu từ đây

Tham gia cuộc đua toàn cầu

Các cuộc đua toàn cầu của chúng ta là cơ hội để bạn tham gia cùng mọi người trên thế giới trong các cuộc đua nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ để giúp đỡ trẻ suy dinh dưỡng. 100% số tiền thu được, kể cả lệ phí tham gia, sẽ được chuyển trực tiếp vào quỹ cung cấp sản phẩm Nutrilite Little Bits cho nhiều trẻ suy dinh dưỡng hơn. Bạn được mời tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những trẻ em này.

Bắt đầu từ đây