Tham gia và tạo nên sự khác biệt


Bắt đầu từ đây

Tham gia sự kiện toàn cầu

Sự kiện toàn cầu của chúng tôi là cơ hội để bạn cùng cộng đồng tham gia các sự kiện ảo nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ hỗ trợ Chiến dịch Power of 5. Một trăm phần trăm toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để giúp trẻ em trên toàn thế giới có được nguồn dinh dưỡng tốt hơn. Đến với sự kiện này, bạn sẽ có cơ hội được vui chơi, học cách sống lành mạnh hơn và đem đến sự khác biệt lớn cho cuộc sống của những em nhỏ này.

Bắt đầu từ đây

Tạo sự kiện Power of 5 của tôi

Chúng tôi có các công cụ giúp bạn tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức hoặc gây quỹ hỗ trợ Chiến dịch Power of 5. Một trăm phần trăm toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để giúp trẻ em trên toàn thế giới có được nguồn dinh dưỡng tốt hơn.

Bắt đầu từ đây